פרויקטים נבחרים


בניית תכנית אסטרטגית לקק"ל ליציאה ממשבר הקורונה
העבודה הוזמנה על ידי הקרן הקיימת לישראל וגיבשה מתווה לפעילות משותפת של קק"ל והממשלה שיסייע להתמודדות עם משבר הקורונה תוך מתן דגש על השקעות ופעילות בפריפריה. העבודה בוחנת את המשבר כהזדמנות להאיץ תהליכים של פיזור אוכלוסיה ושיפור הפריון

חוות דעת כלכלית בעניין השפעת משבר הקורונה על התקשרויות חוזיות במשק
העבודה נעשתה בהזמנת חברת עזריאלי ועסקה בהשפעת משבר הקורונה על התקשרויות חוזיות במשק תוך דגש על תחום הנדל"ן המניב. העבודה מנתחת את השלכות המשבר על קיום והתאמה של חוזים ובוחנת את ההתערבות הממשלתית הרצויה. העבודה, שמשלבת ניתוחי מיקרו, ניתוחים ענפיים וכן התבוננות מקרו כלכלית, מראה את יתרונות הסדרה דרך מנגנוני שוק על פני התערבות רגולטורית. העבודה הוצגה בפני ועדת קמיניץ שאימצה חלק ניכר מההמלצות.

ניתוח עבודת מרכז המחקר והמידע של הכנסת
העבודה הוזמנה על ידי כנסת ישראל. העבודה בוחנת את הפעילות והמבנה הארגוני של מרכז המחקר והמידע של הכנסת והממשקים עם היחידות השונות ושל הצרכנים של המחקר והמידע וממליצה שורה של המלצות לשיפור וייעול עבודת המרכז כך שישרת טוב יותר את צרכי חברי הכנסת.

ליווי כלכלי של הצוות הממשלתי לחידוש זיכיון ים המלח
העבודה שנעשתה בשיתוף עם פרופ. מוטי פרי, הוזמנה על ידי יואל נווה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שעמד בראש צוות ממשלתי שיבחן וימליץ על תהליך חידוש הפעילות התעשייתית של מפעלי ים המלח לאחר תום תקופת הזיכיון הנוכחי. העבודה כללה ניתוח האפשרויות ליצור תחרות על הזיכיון וכללה המלצות שאומצו על ידי הועדה.

בניית תכנית מפנה לחברת גרינמיקס
גרינמיקס היא חברה למיחזור פסולת בניין ומתמקדת בכלכלה מעגלית. העבודה שהוזמנה על ידי הנהלת גרינמיקס, מנתחת את מצב החברה ומציעה הצעות לשיפורים אופרטיביים ולמיקוד אסטרטגי בהתנהלות החברה במטרה לשפר דרמטית את תוצאותיה העסקיות.

תופעת "בריחת המוחות" – איפיון הבעייה, השלכות כלכליות והצעות להתמודדות
העבודה הוזמנה על ידי קרן מיימונידיס והיא ממפה את תופעת בריחת המוחות, עורכת השוואה בינלאומית ומציעה סל של כלי התמודדות עם התופעה.

התרומה למשק של חברת חיפה כימיקלים – חוות דעת כלכלית
בעקבות משבר האמוניה הזמינה חברת חיפה כימיקלים עבודה כלכלית בנושא שבחנה את התרומה הישירה והעקיפה למשק של הפעילות התעשייתית בחיפה כימיקלים תוך שימוש במודל ליאונטייב, וכן ניתוח כלכלי של חלופות שונות להמשך ייבוא האמוניה.

אומדן התועלת למשק כתוצאה מקיומו של מתקן תשתית בתחום האנרגיה
אומדן התועלת למשק מקיומו של מתקן תשתית בתחום האנרגיה כולל אמידת התרומה לתמ"ג הישירה, העקיפה והמושרית, על פי מודל תשומה-תפוקה של ליאונטייב. כמו כן נערך ניתוח השוואתי כלכלי של 3 חלופות הכרוכות בסגירת המתקן. העבודה בוצעה בשיתוף עם חברת עדליא כאשר ירום אריאב משמש ראש צוות.

עידוד חדשנות בתעשיית ההייטק
עבודה כלכלית רחבת יריעה שביצע ירום אריאב בראש צוות של חברת EY שבחנה בצורה מקיפה את התפתחות תעשיית ההייטק, נתנה תמונת מצב של האתגרים העומדים בפניה והמליצה על שורה של צעדים ארגוניים, מיסויים ותקציביים לשימור היתרון היחסי של התעשייה יכן חלחול החדשנות לענפים נוספים במשק.

עבודה כלכלית על השפעות מדיניות תעריפי המים (תיקון 27) על עמק המעיינות

העבודה שהוזמנה על ידי אגודת אפיקי מים, מנתחת את השלכות תיקון 27 במשק המים על הפעילות החקלאית באזור הייחודי של עמק המעיינות וההשפעה על כלכלת האזור. העבודה מציעה שורה של צעדים להפחתת הנזק ולתיקון המצב.

ניתוח כלכלי והמלצות לגבי ענף חלוקת הגז הטבעי מנקודת ראות המשק
העבודה הוזמנה על ידי חברת סופר אנג'י – חברת חלוקה בעלת זיכיון בשני אזורים. העבודה בוחנת את התרומה למשק של שימוש בגז טבעי לתעשייה. מעבר לעבודה אנו מלווים כיועצים את חברת סופר אנג'י במשך כשנתיים ומבצעים ניתוחים כלכליים והצעות שונות לקביעת תעריפים וזירוז הקמת רשת החלוקה.

חוות דעת מומחה כלכלי לבית המשפט – שארי חברי הקיבוץ נגד קיבוץ שדות ים
חוות הדעת הוזמנה על ידי משרד מרום ועוסקת בתביעה של שארי חברי קיבוץ שדות ים כנגד הקיבוץ. חוות הדעת עוסקת במהותו הכלכלית של פעילות הקיבוץ המופרט בחלקו או במלואו, לרבות זכויות החברים בנכסיו.

הכנת חוות דעת מומחה בתיק מנורה – מושקוביץ
חוות דעת זאת שהוגשה לבית המשפט וכללה מתן עדות, הוזמנה על ידי חברת מנורה ועוסקת במחלוקת בין מנורה לבין אחד מסוכניה בעקבות שינויים שחלו בענף ביטוח המשכנתאות.

הצעת חוק חדלות פירעון – חוות דעת כלכלית
העבודה הוזמנה על ידי איגוד הבנקים והיא בוחנת את ההשלכות הכלכליות של החוק החדש לחדלות פירעון על שוק האשראי בישראל ועל המשק. העבודה מנתחת את ההשפעה של יישום החוק על זמינות נאשראי ומחירו ללווים שונים.

ייעול הרגולציה הממשלתית
העבודה נעשתה בשיתוף עם חברת גיזה ובהזמנת משרד האוצר. העבודה נעשתה בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג וכללה ניתוח והמלצות בתחומים של תיאום בין רגולטורים, מנגנוני הכרעה בין רגולטורים, רגולציה עצמית ופישוט הרגולציה בתחומים שונים כגון צרכנות, בטיחות מזון ועוד.

גיבוש אסטרטגיה עבור חברת מקורות
העבודה שנעשתה עבור חברת המים הלאומית עסקה באסטרטגיה של מקורות לשנים הבאות וכללה ליווי של החברה ושותפות בצוותי עבודה לגיבוש ויישום.

שוק המיחזור בישראל
העבודה הוזמנה על ידי תאגיד המיחזור אל"ה. העבודה בוחנת היבטים כלכליים וסביבתיים של שוק המחיחזור והצורך במתן שירות מיחזור אוניברסלי. העבודה מנתחת חלופות לאסדרה הנדרשת והמלצה על החלופה המועדפת.

בחינת איחוד נכסי המוביל הארצי (המפא"ר) עם נכסי חברת מקורות
העבודה נעשתה לבקשת חברת מקורות. לאחר סקירה של הגורמים להפרדת נכסי המפא"ר, התמורות שחלו במשק המים והנימוקים הכלכליים לאיחוד הנכסים, מציעה העבודה שיטת חישוב החזר ההון של נכסי המפא"ר לאחר איחודם.

השוואת בנצ'מרק של מערכת הסעת ההמונים בצרפת למערכת הסעת ההמונים המתוכננת בתל אביב
העבודה נעשתה עבור חברת נת"ע.

מימון בין דורי של מערכת הסעת המונים בתל אביב
העבודה נעשתה עבור חברת נת"ע.

ניתוח כלכלי של הקמת מתקן הנזלת גז טבעי (LNG) בישראל
העבודה נעשתה על פי הזמנת חברת נתיבי גז. העבודה מנתחת את שוק הLNG העולמי, בוחנת מגמות לעתיד ובודקת כדאיות כלכלית להקמת מתקן LNG בישראל.

ניתוח כלכלי של פעילות חברות הברוקראג' שאינם בנקים בשוק ההון הישראלי
העבודה הוזמנה על ידי איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים (חש"בים) והיא עוסקת בניתוח ההתפתחויות העיקריות בשוק הברוקרג' למן השלמת יישום מסקנות ועדת בכר. העבודה מתמקדת במקומם של החש"בים ובמעמדם התחרותי אל מול מחלקות הברוקרג' של הבנקים.

תעשיית האנרגיה הסולארית בישראל – ניתוח כלכלי ובחינת המדיניות הממשלתית
עבודה מקיפה זאת נעשתה בהזמנת חברת ערבה פאואר בע"מ והיא מנתחת את מצב התעשייה אל מול המדיניות הממשלתית הרצויה.

ניתוח כלכלי של התועלת למשק של התעשיה הפוטוולטאית וקביעת מחיר לקווט"ש סולארי של הטווח הארוך
העבודה נעשתה בהזמנת איגוד חברות אנרגיה מתחדשות בישראל והיא מנתחת את העלות הנמנעת והתועלת המשקית בייצור חשמל מאנרגיה סולארית פוטוולטאית. חישוב זה מאפשר לגזור את נקודת האיזון הנכונה למשק GRID PARITY, בין חשמל סולארי לבין חשמל פוסילי המסופק מהרשת. חישוב זה מביא בחשבון את ההיבטים הסביבתיים, הביטחון האנרגטי וכדומה.

הדואר הכמותי בישראל – ניתוח השוק ומבנה התחרות בענף
העבודה נעשתה לבקשת חברת מסר בע"מ והיא מנתחת את תוצאות הרפורמה בדואר הכמותי וממליצה על השלמתה.

שינויים מבניים והגברת התחרות בענף המלט
עבודה זאת, שנעשתה עבור ועדת הרשקוביץ ובעקבות המלצת טרכטנברג, מנתחת את חסמי התחרות בשוק המלט וממליצה על צעדים אופרטיביים להסרתם. מסקנות והמלצות העבודה יושמו ושוק המלט עבר רפורמה ונפתח לתחרות.

בחינת השינויים המבניים בשוק ההון והמלצות להשלמתם
העבודה נעשתה בהזמנת בנק הפועלים. העבודה במקיפה סוקרת ומנתחת את מכלול השינויים שנעשו בשוק ההון, בוחנת את מידת הצלחתם וממליצה על הצעדים הנדרשים להשלמתם.

חוות דעת בנוגע לעלות האשפוז הגריאטרי בבתי אבות
עבודה זאת, בהזמנת משרד האוצר, בוחנת את עלות האשפוז הגריאטרי המעודכן לצורך קביעת תעריף יום אשפוז במחלקה סיעודית של בתי האבות וזאת לצורך מתן שרות חברתי חשוב מאין כמוהו.

הנפקת אגרות חוב מיועדות לחוסכים בתכניות ביטוח מנהלים – חוות דעת מומחה לבג"צ
חוות הדעת מנתחת את אפיקי החיסכון השונים לטווח ארוך ובוחנת האם יש מקום לאפליה המובנית בין מכשירי החיסכון הפנסיוני בנוגע להנפקת אגרות חוב מיועדות.

Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות